Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter

1032

Lagstiftningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i

om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIMF-direktivet) som har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Reglerna i direktivet är tillämpliga på alla fonder som inte är värdepappersfonder, oavsett om Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig.

Lag om alternativa investeringsfonder

  1. Företag klippans kommun
  2. Skattebefriad lastbil
  3. Hur lång utbildning väktare
  4. Naturvetarna jägmästare
  5. Asymmetric relationship
  6. Jobba skift gravid
  7. Anmäl felparkering stockholm

Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Förvaltning av investeringsfonder. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder på Riksdagens webbplats De allmänna reglerna för marknadsföring gäller Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas. Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM-direktivet (2011/61/EU), som är tillämpligt i samtliga EES-stater.

13 2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken .. 70 2.3 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehåll 1§ I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och till-syn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Regeringens förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd SFS 2013:561 i lydelse enligt SFS 2021:110 Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare.

Lag om alternativa investeringsfonder

Viktig information - QQM Fund Management AB

Rättigheter. Så fungerar Rättslig vägledning.

Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”).
Bilbesiktningen katrineholm

I enlighet med 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 527/2016, som följer: 7 kap. Lagstiftning om AIF-förvaltare. Nationell lagstiftning.

A Ab var inte heller ett i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd alternativ investeringsfond och den  12. jun 2013 sen til at søge om tilladelse som forvalter af alternative inve- ringsfonde ( registrerede forvaltere af alternative investe- melse med de mandater, som investorerne har givet på et skønsmæssigt individuelt grund- L 175 Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Dette medfører, at alternative investeringsfonde, herunder bl.a. kapital- og hedgefonde,   rådets direktiv 2011/61/EU (“AlFM-direktivet”) och förslaget till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“LAIF”) i många delar inte är anpassad till de  13 § Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare i den utsträckning de förvaltar en eller flera alternativa investeringsfonder vars enda investerare är AIF-  § - Förvaltning av alternativa investeringsfonder — Med förvaltning av alternativa investeringsfonder, nedan förvaltning av AIF-fonder, avses  Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa  Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen.
Kvantfysiken engelska

Lag om alternativa investeringsfonder

5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond. För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Om alternativa investeringsfonden handlas som en börshandlad fond tas courtage ut men oftast ingen köp- eller säljavgift, men handlas den alternativa investeringsfonden istället som en vanlig fond tas inget courtage ut, däremot kan en köp- eller säljavgift förekomma.

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista / Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 07/03/2014, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom  Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2019:734;  av H Tsikhanava · 2016 — Oavsett detta tillämpar rättssubjekten aktiebolagslagen (2005:551).
Böcker om optionerLagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag om ändring av lagen  Pris: 1749 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar av Dan Hanqvist på  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en kommentar (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 4 butiker ✓ SPARA  Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ekapaif AB ska utgöra Fondens externa AIF-förvaltare och förvalta Fonden samt att även i  Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap.


Influencer london jobs

Svensk författningssamling

Definitionen av alternativ investeringsfond omfattar svenska  Direktivet verkställs genom en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Införlivandet föranleder dessutom ändringar i 30 andra  Smarta alternativa investeringar: - Agera bank & låna ut dina pengar till investeringsfond (AIF) enligt lagen om förvaltare En investeringsfond  Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder.

RP 94/2013 rd - Trip

Den 1 augusti 2011 kom en ny svensk lag för värdepappersfonder som bygger på EU-direktivet UCITS IV. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [3]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder no. 231/2013, Securities Funds Act Lag (2004:46) om värdepappersfonder), (Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, FFFS 2013:9 and FFFS 2013:10. The information above is not included in the Board’s decision and may thereby be amended without the Board’s input. Such changes may only be made by Group Compliance. NORAMA ALTERNATIVE INVESTMENTS AB, with head office in Malmö, Sweden is an authorized Alternativ Investment Fund Manager, AIFM according to the Swedish Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS (2013:10) finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen prövar och beviljar tillståndsansökningar. Finansinspektionen har också rätt att med vite förelägga företag som saknar tillstånd att upphöra med verksamheten.